Page 10 - Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Raporu
P. 10

10 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri                                                                                     Giriş 11
         DÖRDÜNCÜ ARA RAPOR


      AMAÇ                                                          GIRIŞ

                                                                     ayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” 27 kaçak kazılarla veya artarak devam eden inşaatlarla
                                                                  “KAralık 2013 tarihinde başladığında biz dahil hızla yok edilen antik kaya yerleşimlerinin ve yeraltı
                                                                  kimse bu denli büyük ve uzun soluklu bir projeye adım yapılarının daha fazla gecikmeden araştırılması,
         Ekim 2014 tarihinde yayımlanan “Birinci Ara kazılmış, kayaların içine meskenler, kiliseler ve          atıldığını düşünmüyordu desek herhalde abartmış belgelenmesi, haritalanması ve kapsamlı bir envan-
      26 Rapor”da da yazdığımız gibi; bu projenin temel korunma amaçlı yeraltı şehirleri inşa edilmişti.          olmayız. Her ne kadar; projeye başlamadan önce ve terinin hazırlanmasıdır.
      amacı, Kayseri ilinde bulunan ve bu bölgenin tarihsel                                 çalışmalarımız sırasında yaptığımız araştırmalar antik  Her ne kadar günümüzde “Kapadokya” olarak
      geçmişi ve kültürü için son derece önemli olan, öte  Öte yandan; Ürgüp - Göreme gibi Kapadokya’nın          Kapadokya’nın başkenti olan Kayseri’nin, bugüne
      yandan, kaçak kazılarla veya artarak devam eden daha çok bilinen turistik yörelerinden farklı olarak         dek araştırılmamış sayısız kaya yerleşimini ve yeraltı  bilinen bölge Ürgüp - Göreme civarı ise de, antik
      inşaatlarla hızla yok edilen eski kaya yerleşimlerinin Kayseri’nin kaya yapıları ve yeraltı şehirleri daha      şehrini barındırma olasılığını ortaya çıkartmıştıysa  çağlarda Kapadokya’nın başkenti bugün Kayseri
      ve yeraltı yapılarının daha fazla gecikmeden araştı- önce araştırılmamıştır. Halbuki, bu bölgede bulu-        da, geçen dört yıl boyunca yaptığımız çalışmalar  olarak bilinen antik Caeserae şehri idi. Bugünkü
      rılması, belgelenmesi, haritalanması ve kapsamlı nan kaya ve yeraltı yerleşimlerinin büyük bir kısmı         sırasında ölçüp haritaladığımız, fotoğraflayıp belge- turistik Kapadokya’nın 70 km doğusunda bulunan
      bir envanterinin hazırlanmasıdır.         mimari açıdan Kapadokya’nın diğer kısımlarıyla            lediğimiz her bir yeraltı yapısına karşılık, daha önce  Kayseri günümüzden 10 milyon yıl önce başlayan
                               rekabet edebilecek kalite ve güzelliktedir.             bilinmeyen birçok yeni yapının varlığını öğrenmenin  yoğun volkanik aktiviteden aynen komşusu gibi
      Her ne kadar günümüzde “Kapadokya” olarak tanı-                                    şaşkınlığını sürekli yaşamaktayız.        etkilenmişti. Bu volkanik faaliyet zaman zaman
      nan bölge Türkiye’nin Nevşehir - Ürgüp - Göreme Tarafımızdan yapılan çalışma; temel olarak, Kay-                                    durmuş, ardından tekrar başlamış ve milyonlarca
      üçgeninde yer almakta ise de, antik çağlarda Kapa- seri ilinde bulunan bu kaya ve yeraltı yapılarının         Dördüncü yılını tamamlamış olan “Kayseri Yeraltı yıl devam etmişti. 2000 yıl öncesine dek süren bu
      dokya’nın başkenti bugün Kayseri olarak bilinen antik tespit edilmesi, ölçülmesi, haritalanması ve yüzey       Yapıları Envanteri Projesi” bugün geldiği noktada; ilk püskürmeler sonucunda sadece Kayseri civarında
      Caeserae şehri idi. Bugünkü turistik Kapadokya’nın haritası üzerine vektörel olarak işlenmesinin yanı         defa tarafımızdan araştırılıp ölçülen ve haritalanıp sayıları 70 civarında olan küçük – büyük birçok
      70 km doğusunda bulunan Kayseri günümüzden sıra detaylı olarak tanımlanmasıdır.                    raporlanan 33 yeraltı şehri, altı kaya yerleşimi, yedi yanardağ, bölgeye kalınlığı yer yer 200 metre
      10 milyon yıl önce başlayan yoğun volkanik aktivi-                                   kaya kilisesi, iki su yapısı ve 10 maden ocağı ile, değil kalınlığa ulaşan tüf ve ignimbrit püskürtmüşlerdi.
      teden aynen komşusu Nevşehir gibi etkilenmişti. Bu çalışmanın; raporlarımızda bahsi geçen tüm             Türkiye’nin, dünyanın en büyük yeraltı yapıları
      Bu dönemde püskürmeye başlayan ve sadece bu bu tarihsel değere sahip yapılar içinde henüz tescil           araştırma projelerinden birisi olarak saygın bir yere  Ürgüp ve Göreme’de olduğu gibi, antik Caeserae’da
      bölgedeki sayıları 70 civarında olan yanardağlar edilmemişlerin de tescil edilerek daha kapsamlı           sahiptir. Bahsi geçen kaya yerleşimlerinden sadece  da bu yumuşak volkanik kayaçlar yörede yaşayan
      Kayseri ve civarına 200 metre kalınlığında tüf ve bir şekilde korunması, önemli yapılara farklı kul-         birinin 154 farklı yapı içerdiği göz önüne alınırsa bu  insanlar tarafından kazılmış, kayaların içine mes-
      ignimbrit yığmışlardı. Nevşehir- Ürgüp - Göreme lanım amaçları sağlanarak değerlendirilmeleri ve           çalışmanın büyüklüğü daha da iyi anlaşılacaktır. kenler, kiliseler ve korunma amaçlı yeraltı şehirleri
                                                                                           inşa edilmişti.
      üçgeninde olduğu gibi antik Caeserae’da da bu bu şekilde gelecek kuşaklara kazandırılmaları için           Yıllar önce oldukça basit bir proje olarak başlayan ve
      volkanik tüf yörede yaşayan insanlar tarafından bir başlangıç olmasını diliyoruz.
                                                                  bugün sayısız yeraltı şehrinin ve kaya yerleşiminin  Öte yandan; Kapadokya’nın daha çok bilinen turistik
                                                                  keşfi ile devam eden dünya çapındaki bu çalışmanın  yörelerinden farklı olarak, Kayseri’nin kaya yapıları
                                                                  onuru, hiç kuşkusuz, Kayseri Büyükşehir Belediye- ve yeraltı şehirleri daha önce araştırılmamıştır.
                                                                  si’ne aittir. Yıllar boyu bizlere sağladıkları destek,  Halbuki, bu bölgede bulunan yeraltı yerleşimlerinin
                                                                  yüzölçümü bazı ülkelerden bile daha büyük olan bu  büyük bir kısmı mimari açıdan Kapadokya’nın diğer
                                                                  ilin her köşesini araştırmamıza imkan sağlamaya  kısımlarıyla rekabet edebilecek kalite ve güzelliktedir.
                                                                  devam ediyor.
                                                                                           Kiliseleri hariç tutarsak, kayalara oyulmuş tüm

                                                                  26 Ekim 2014, 3 Ekim 2015 ve 16 Temmuz 2017    bu yapıların tarihini tespit edebilmemiz mümkün         yüz ölçümü
                                                                  tarihlerinde yayımlanan ilk üç ara raporda da   değildir. Savunma yapılarının ve yeraltı şehirlerinin
                                                                  belirttiğimiz gibi; bu projenin temel amacı, Kayseri  MS. 7 ila 11. yüzyıllar arasında kazıldığı düşünül-
                                                                  ilinde bulunan ve bu bölgenin tarihsel geçmişi ve  mekte ise de, bu tarihler arkeolojik olarak henüz
                                                                  kültürü için son derece önemli olan, öte yandan,  ispatlanmış değildir. Öte yandan; mesken, ahır,
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15