Page 8 - Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Raporu
P. 8

Takdim 9                                                                  TAKDIM


          Ek 1: Sözlük ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77
          Ek 2: Protokol ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79 Ş ehir sadece bugünü ve içinde yaşadığımız mekânı ile ve önemli hale gelmektedir. Geçmiş ile bugünü t
                                                                   değil, aynı zamanda dünü, yarını ve bağrında beslediği yapmanın zorunluluğu ve ilk şartı, yeraltı şehirlerimizle
          Ek 3: “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi”nde Araştırılan Tüm Yeraltı Yapıları ve Yeraltı Şehirleri.......85 insanı ile bu insanların hikâyeleri ile de şehirdir. Şehir içinde yaşadığımız şehirlerimizi terkip etmekten geçiyor.
                                                                  görünen yüzü ile değil görünmeyen yanı ile de şehirdir. Bir
          Ek 4: Obruk Mağara Araştırma Grubu Kayseri Çalışmaları ..............................................................................................................................................................................86 şehre kimliğini, üzerinde taşıdığı değerler kadar, altında  İşte tam da bu şuurla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak
                                                                  sakladığı değerler de verir. Söz konusu değerler belki de  şehrimizin yer altı yapılaşmasını gün yüzüne çıkarmak ve
          Kasım 2017 İtibarıyla Çalışılan Yeraltı Yapıları ve Yeraltı Şehirleri .................................................................................................................................................87 insanımızın ve turizm ekonomisinin hizmetine sunmak
                                                                  şehrin şuuraltıdır. Bunun içindir ki şehrin üstü gibi altı
          Ek 5: ATLAS Dergisi’nin Şubat 2018 Sayısında Yayımlanan Makalemiz ..................................................................................................................................89 da şehrin tarihine, sanatına, kültürüne, hafızasına aittir.  istiyoruz. Bu amaçla yoğun bir çalışmaya girdik ve önemli
                                                                  Kayserimiz Türkiye’nin en çok yeraltı şehirlerine sahip  bütçeler ayırdık. Kayseri ve çevresindeki yeraltı şehirlerinin
          Ek 6: Proje Kapsamında Çalışılması Planlanan Diğer Yapılar ................................................................................................................................................................103 mekânlarının başında gelir. Şehirlerin tarihi yazılırken  hızlı yapılaşma ve kaçak kazıların kurbanı olmaması için,
                                                                  sadece yerin üstüne değil yerin altına              bütün yeraltı şehirlerinin tespitinin
                                                                  da bakmamız gerekir. Kayseri alt tarafı             yapılmasını ve envanterinin çıkarılmasını
                                                                  da şehir olan kadim bir mekândır.                kararlaştırdık. Bunun ilk ve önemli adımı
                                                                                                  olarak da söz konusu mimari yapının
                                                                  Kültepe-Kaniş başta olmak üzere, Kapa-              haritalanması ve coğrafi bilgi sistemleri
                                                                  dokya ve yakın çevresinin önemli bir               aracılığıyla konumlandırılmasının yanı
                                                                  kısmı Kayseri sınırları içerisindedir.              sıra yerleştiği jeolojik birimin ilgili yer
                                                                  Tarihin yaşandığı ve yazıldığı mekânlar             bilimi disiplinleri açısından incelenmesi
                                                                  olan ilimiz sınırları, yer üstü ve yer altı           ve bölge tarihi ile ilişkilendirilmesini
                                                                  tarihi ile birlikte ele alındığında anlamlı           hedefledik. Sonuç olarak; en az yer
                                                                  hale gelir. Yerin altı dini sembolizmde             üstü kadar önemli ve değerli bir yer
                                                                  nasıl bir hasılanın ortaya serildiği yer             altı birikimine sahip olan Kayseri’nin
                                                                  ise, tarihi anlamda da geçmişimizin,               bu tarihsel mirasının en kısa sürede
                                                                  sanatsal ve kültürel anlamımızın saklı              belgelenmesi, kayıtlara geçirilmesi ve
                                                                  olduğu yerdir. Bu anlamda yerin altın-              tüm değerleri ile bir bütün halinde
                                                                  daki kültürel birikim yerin üstüne zenginlik katacak, ona  korunmaya alınmasını önceledik. Bu bağlamda OBRUK
                                                                  güç verecek ve gelecek tasarımını daha sağlıklı, kalıcı  Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değer-
                                                                  yapacaktır.                    lerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ile birlikte çalışmalara
                                                                                           başladık. Ortaya gerçekten de bugünü anlamlı kılacak,
                                                                  Şehirleşmenin getirdiği güçlükler başta olmak üzere,
                                                                  tarihe sadece çıkar amaçlı bakan bazı insanların, tarihi  bugüne ışık tutacak sonuçlar ortaya çıktı.
                                                                  eserlerimizle ilgili yaptığı tahribata benzer bir yıkım  Kayseri sadece Kapadokya’nın değil, insanlık ve Anadolu
                                                                  maalesef yeraltı şehirlerimizle ilgili de yapılmaktadır.  tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı ve yaşandığı mer-
                                                                  Dolayısıyla yerin üstünde yaşadığımız şehirle ilgili planlar  kezdir. İşte yayınladığımız envanterler bu bilinç, amaç,
                                                                  yaparken, yeraltı şehirlerimizi de göz ardı etmememiz  çaba ve gayretin sonucudur. Bu çalışmalar ve eserler
                                                                  gerekiyor. Hatta şehir planlamasında artık yer üstü yer  geleceğimiz açısından geçmişten gelen rehberimiz ve
                                                                  altı, bugün geçmiş ayrımını yapmadan planlamalar yapmak  ışığımız, şehircilik bakımından yol haritalarımızdır.
                                                                  zorunlu hale gelmiştir. Tarihteki süreklilik bunu gerekli
                                                                  kılmaktadır. Artık şehirler sadece çağdaş görünümleri ile Dünü bilmek geleceği bilmektir. Geçmişi unutmamak,
                                                                  değil, geçmişten getirdiği birikimleri ile daha da anlamlı geleceği güvenle yaşamaktır…                                                                                      Mustafa Çelik
                                                                                Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13