Page 9 - Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Raporu
P. 9

Takdim 9      TAKDIM


 Ek 1: Sözlük ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77
 Ek 2: Protokol ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79 Ş ehir sadece bugünü ve içinde yaşadığımız mekânı ile ve önemli hale gelmektedir. Geçmiş ile bugünü terkip
       değil, aynı zamanda dünü, yarını ve bağrında beslediği yapmanın zorunluluğu ve ilk şartı, yeraltı şehirlerimizle
 Ek 3: “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi”nde Araştırılan Tüm Yeraltı Yapıları ve Yeraltı Şehirleri.......85 insanı ile bu insanların hikâyeleri ile de şehirdir. Şehir içinde yaşadığımız şehirlerimizi terkip etmekten geçiyor.
      görünen yüzü ile değil görünmeyen yanı ile de şehirdir. Bir
 Ek 4: Obruk Mağara Araştırma Grubu Kayseri Çalışmaları ..............................................................................................................................................................................86 şehre kimliğini, üzerinde taşıdığı değerler kadar, altında  İşte tam da bu şuurla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak
      sakladığı değerler de verir. Söz konusu değerler belki de  şehrimizin yer altı yapılaşmasını gün yüzüne çıkarmak ve
 Kasım 2017 İtibarıyla Çalışılan Yeraltı Yapıları ve Yeraltı Şehirleri .................................................................................................................................................87 insanımızın ve turizm ekonomisinin hizmetine sunmak
      şehrin şuuraltıdır. Bunun içindir ki şehrin üstü gibi altı
 Ek 5: ATLAS Dergisi’nin Şubat 2018 Sayısında Yayımlanan Makalemiz ..................................................................................................................................89 da şehrin tarihine, sanatına, kültürüne, hafızasına aittir.  istiyoruz. Bu amaçla yoğun bir çalışmaya girdik ve önemli
      Kayserimiz Türkiye’nin en çok yeraltı şehirlerine sahip  bütçeler ayırdık. Kayseri ve çevresindeki yeraltı şehirlerinin
 Ek 6: Proje Kapsamında Çalışılması Planlanan Diğer Yapılar ................................................................................................................................................................103 mekânlarının başında gelir. Şehirlerin tarihi yazılırken  hızlı yapılaşma ve kaçak kazıların kurbanı olmaması için,
      sadece yerin üstüne değil yerin altına              bütün yeraltı şehirlerinin tespitinin
      da bakmamız gerekir. Kayseri alt tarafı             yapılmasını ve envanterinin çıkarılmasını
      da şehir olan kadim bir mekândır.                kararlaştırdık. Bunun ilk ve önemli adımı
                                       olarak da söz konusu mimari yapının
      Kültepe-Kaniş başta olmak üzere, Kapa-              haritalanması ve coğrafi bilgi sistemleri
      dokya ve yakın çevresinin önemli bir               aracılığıyla konumlandırılmasının yanı
      kısmı Kayseri sınırları içerisindedir.              sıra yerleştiği jeolojik birimin ilgili yer
      Tarihin yaşandığı ve yazıldığı mekânlar             bilimi disiplinleri açısından incelenmesi
      olan ilimiz sınırları, yer üstü ve yer altı           ve bölge tarihi ile ilişkilendirilmesini
      tarihi ile birlikte ele alındığında anlamlı           hedefledik. Sonuç olarak; en az yer
      hale gelir. Yerin altı dini sembolizmde             üstü kadar önemli ve değerli bir yer
      nasıl bir hasılanın ortaya serildiği yer             altı birikimine sahip olan Kayseri’nin
      ise, tarihi anlamda da geçmişimizin,               bu tarihsel mirasının en kısa sürede
      sanatsal ve kültürel anlamımızın saklı              belgelenmesi, kayıtlara geçirilmesi ve
      olduğu yerdir. Bu anlamda yerin altın-              tüm değerleri ile bir bütün halinde
      daki kültürel birikim yerin üstüne zenginlik katacak, ona  korunmaya alınmasını önceledik. Bu bağlamda OBRUK
      güç verecek ve gelecek tasarımını daha sağlıklı, kalıcı  Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değer-
      yapacaktır.                    lerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ile birlikte çalışmalara
                               başladık. Ortaya gerçekten de bugünü anlamlı kılacak,
      Şehirleşmenin getirdiği güçlükler başta olmak üzere,
      tarihe sadece çıkar amaçlı bakan bazı insanların, tarihi  bugüne ışık tutacak sonuçlar ortaya çıktı.
      eserlerimizle ilgili yaptığı tahribata benzer bir yıkım  Kayseri sadece Kapadokya’nın değil, insanlık ve Anadolu
      maalesef yeraltı şehirlerimizle ilgili de yapılmaktadır.  tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı ve yaşandığı mer-
      Dolayısıyla yerin üstünde yaşadığımız şehirle ilgili planlar  kezdir. İşte yayınladığımız envanterler bu bilinç, amaç,
      yaparken, yeraltı şehirlerimizi de göz ardı etmememiz  çaba ve gayretin sonucudur. Bu çalışmalar ve eserler
      gerekiyor. Hatta şehir planlamasında artık yer üstü yer  geleceğimiz açısından geçmişten gelen rehberimiz ve
      altı, bugün geçmiş ayrımını yapmadan planlamalar yapmak  ışığımız, şehircilik bakımından yol haritalarımızdır.
      zorunlu hale gelmiştir. Tarihteki süreklilik bunu gerekli
      kılmaktadır. Artık şehirler sadece çağdaş görünümleri ile Dünü bilmek geleceği bilmektir. Geçmişi unutmamak,
      değil, geçmişten getirdiği birikimleri ile daha da anlamlı geleceği güvenle yaşamaktır…                          Mustafa Çelik
                    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14